Pirkšanas noteikumi

1. Kopīgie nolikumi

Šiem Pirkšanas – pārdošanas noteikumim (līgumam) ir juridisks spēks, kas nostata Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību pircējam iegādājoties preces interneta veikalā.

 

2. Pirkšanas – pārdošanas līguma izveidošanas brīdis

Līgums tiek izveidots no brīža, kad pircējs interneta veikalā ir izveidojis preču grozu, par precēm samaksājis daļēji (avansā) vai pilnu cenu.

 

3. Pircēja datu aizsargāšana

Jebkura informācija, kura ir saistībā ar personīgajiem datiem un kura ir reģistrējama Veikalā, tiek vākta tam, lai:

 - Apstrādātu pircēja preču vai pakalpojumu pasūtījumus.

 - Spriest problēmas, kas saistītas ar preču iesniegšanu vai piegādi.

 - Tiktu izpildīti citi līguma pienākumi.

 - Ar klienta piekrišanu tas varētu saņemt e-pastu vai ziņu par veikala jaunumiem.

 

4. Pircēja tiesības

Pircējam ir tiesības pirkt preces Veikalā pēc šiem Noteikumiem un Veikala izveidotās kārtības.
Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma, kas izveidots ar Veikalu, paziņodams par to Pārdevējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darbu dienu laikā no preces piegādes dienas.

Preces var atgriezt tikai fiziskās personas, savukārt juridiskām personām atgriešanās garantija nav piemērota.

Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nebija sabojāta vai netika mainīts to izskats, tāpat tās netika lietotas, kā arī nav sabojāti oriģinālie preču iepakojumi.

Pircējs, vēloties atgriezt kvalitatīvu preci, nosedz visas transportēšanas izmaksas.

Atgriežot preci, obligāti jāuzrāda tās iegādāšanās dokuments.

Atgriežamā prece ir droši jāiepako.

Atgriežot preci, jāiesniedz lūgums, kurā jānorāda detalizēta pasūtījuma informācija: pasūtījuma numurs, datums, prece, cena, piegādes datums. Jānorāda arī bankas konts naudas atgriešanai.

Pircējs, atgriežot preci, nodrošina drošu un bezproblemātisku tās atgriešanos līdz EKOLUMENS salonam.

 

5. Pircēja pienākumi

Pircējam ir jāsamaksā par precēm un jāpieņem tās pēc šiem Noteikumiem.
Pircējs apņemas pārbaudīt pieslēgšanās datu drošību un neatklāt datus trešajām personām. Pircējs atbild par jebkādām trešās personas darbībām, ja tās tika darītas, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus.
Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tad datus ir jāatjauno.
Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu kā arī citus preču piegādei nepieciešamos datus.

6. Pārdevēja tiesības

Ja Pircējs mēģina darīt kaitējumu interneta veikala darba stabilumam un drošībai vai arī pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apstādināt Pircēja iespēju lietot interneta veikalu.
Pārdevējam ir tiesības jebkad, nepaziņojot Pircējam, pātraukt pakalpojumu sniegšanu, mainīt veikalu vai tās daļas kā arī visu vai daļu tās piedāvājumu.
Pārdevējam ir tiesības nebrīdinot Pircēju, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs, saņemot rēķinu to neapmaksā 3 (trīs) darbu dienu laikā.
Pārdevējs, ja tam ir neskaidrību pasūtījumā norādītās informācijas dēļ, sazinās ar Pircēju uz tānorādīto telefona numuru vēlākais vienas darba dienas laikā no veiktā pasūtījuma.Preču piegāde šādā gadījumā tiek skaitīta no dienas, kad Pārdevējs sazinājās ar Pircēju.

Pārdevējam ir tiesības nebrīdinot Pircēju, anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā.

Pārdevējam ir tiesības pagarināt preces piegādes termiņu, ja tas notiek no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, ražotājam prece nav noliktavā, transporta kompānijas nokavēšanās preču piegādē, utt. Par to nekavējoties telefoniski vai caur e-pastu tiek ziņots Pircējam.

Pārdevējam nav jākompensē Pircējam izdevumi, kuri radušies kavētas preces piegādes dēļ. Ja sistēmas kļūdas dēļ interneta veikalā radusies kļūdaina preces cena, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu, pirms tam par to paziņojot Pircējam.

 

7. Pārdevēja pienākumi

Pārdevējs apņemas pēc šiem Noteikumiem un Veikalā noteiktajiem apstākļiem nodrošināt Pircējam iespēju lietot Veikala piedāvātos pakalpojumus.
Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās kā arī apmaksātās preces uz Pircēja norādīto adresi.
Pārdevējs, svarīgu apstākļu dēļ nevarēdams piegādāt Pircēja pasūtītās preces, apņemas piedāvāt analoģisku vai, cik iespējams, līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās no analoģiskās vai līdzīgās preces, Pārdevējs apņemas Pircējam atgriezt Pircēja samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā, ja apmaksa jau tika veikta.

 

8. Citi apstākļi

Šie Noteikumi darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesības aktiem.

Visas neskaidrības, kas radušās šo noteikumu izpildīšanā, risināmas sarunu veidā. Ja nav iespēja vienoties, neskaidrības risināmas Latvijas Republikas aktos norādītajā kārtībā.

Product added to compare.